Bağış

1.)NAKDİ BAĞIŞLAR:

Vakfımıza nakdi bağışta bulunmak isteyen bağışçılarımız için Vakıf bağış hesabına ilişkin banka ve hesap bilgilerini aşağıda paylaşmaktayız:
T. Garanti Bankası Vadesiz TL Hesabı:
TR60 0006 2000 3570 0006 2921 86

Bağışçılarımızdan, dekontun “Açıklama” kısmına yalnızca “bağış” yazmasını ve şartlı bağışta bulunuyor ise şartını belirtmesini rica ederiz.

NOT:

Yalnızca yukarıda belirtilen hesaba yapılan nakdi bağışlar Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilecek olup banka dekontunda yer verilen bir açıklama ile şartlı bağış yapılması halinde, bu bağışın kabulü Mütevelli Heyeti’nin onayına bağlı olacaktır. Herhangi bir sebeple bağışınızın kabul edilmemesi halinde ise konuya ilişkin tarafınız bilgilendirilerek yapılan bağış tarafınıza iade edilecektir.”

2.) AYNİ BAĞIŞLAR:

Vakfımıza, aşağıda yer alan ayni bağış türlerinde bağış yapmak isteyen bağışçıların, Bağışçı İstek Formu'nu (sayfanın sonunda bulunuyor) doldurması gerekmektedir. Bu istek bir taşınmaz bağışı üzerine ise bağışlanmak istenen taşınmazın tapu fotokopisinin; bir araç bağışı üzerine ise ruhsat fotokopisinin de işbu başvuru formu ile birlikte vakıf e-mail adresi “info@adalivakfi.com” üzerinden Vakfa iletilmesi gerekmektedir. İstekler, Genel Müdür tarafından Yönetim Kurulu’na (şartlı bağış söz konusu olduğu takdirde Mütevelli Heyeti’ne) iletilecek olup incelemelerin ardından sonuç, ilgili bağışçıya bildirilecektir.

a) Taşınır Bağışları

Vakfın faaliyetleri kapsamında istifade edebileceği, maddi değer taşıyan ve nakde dönüştürülmesi mümkün taşınır bağışları (araç, ziynet eşyası vb.) kabul edilebilecektir.

b) Taşınmaz Bağışları

Vakfa yapılacak taşınmaz (ev, arsa, tarla, dükkân vb.) bağışlarında; tapusu olan, üzerinde ipotek, şerh, haciz, vergi borcu vb. bulunmayan, birden fazla hissedarı olmayan (tüm hissedarların bağışçı olması durumunda bu şart dikkate alınmayacaktır) ve miras vb. konularda hukuki problemi bulunmayan, imar yönünden sit alanı, yeşil alan, sel bölgesi, belediye kamulaştırma alanı, güvenlik ve arkeolojik alan içerisinde yer almayan taşınmazlar kabul edilebilecektir. Taşınmaz bağışları şartsız bağış, intifa hakkı saklı bağış veya vasiyetname yoluyla bağış şeklinde yapılabilir:

1.) Şartsız Bağış

 

Bağışçı, Vakıf yetkilimiz ile birlikte ilgili Tapu Müdürlüğü’ne gider ve taşınmazın tapusu Vakfımız üzerine intikal ettirilir. Bu tür bağışlarda bağışçının söz konusu taşınmaz üzerinde hiçbir hakkı kalmaz ve taşınmaz Vakfımızın mülkiyetine geçer.

2.) İntifa (Kullanma) Hakkı Saklı Bağış

 

Bu bağış şeklinde Bağışçı, Vakıf yetkilisi ile ilgili Tapu Müdürlüğü’ne giderek taşınmazın çıplak mülkiyetini Vakfımıza devreder ancak devir sırasında tapuya konulan bir şerhle, intifa (kullanma) hakkı bağışçıda kalır. Böylece Bağışçı, vefatına kadar söz konusu taşınmazda oturab ilir veya bu taşınmazı kiraya verebilir. Ancak taşınmazı satamaz, başkasına devredemez veya taşınmaz üzerinde yapının esasına ilişkin bir değişiklik yapamaz. Bağışçının vefatının ardından yasal işlemlerin tamamlanması ile söz konusu taşınmazın şerhi kaldırılır ve kullanma hakkı da Vakfa geçer.

3.) Vasiyetname Yoluyla Bağış

 

Bağışçı, bağışa konu taşınmazın mülkiyetinin ölümünden sonra Vakfa geçmesini istiyorsa, noterde iki şahit huzurunda vasiyetname düzenlemesi gerekmektedir. Vasiyetname ile yapılacak bağışların geçerliliği için Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulması gerekmektedir. Bu vasiyetnamenin düzenlenmesi için bağışçının resmi sağlık kurumlarından akli melekelerinin yerinde olduğunu gösteren bir sağlık raporu alması ve noterdeki işlemin de raporun alındığı gün içinde yapılması gerekmektedir. Düzenlenen vasiyetnamenin bir sureti, bilgi için Vakıf yetkilisine verilmeli ve yetkili bu sureti arşivde saklamalıdır. Bağışçının vefatının ardından yasal işlemlerin tamamlanması ile taşınmazın mülkiyeti Vakfımıza geçecektir. NOT: Vakfa yapılacak şartsız bağışlar, Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilebilir. Bu minvalde söz konusu bağışların kabulünün en yakın Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmesi amaçlanır. Şartlı bağışların kabulü ise Mütevelli Heyeti'nin onayına bağlıdır. Bu minvalde bağış talepleriniz yetkili organ tarafından incelenecek olup talebinizin kabul edilip edilmediğine ilişkin tarafınıza yazılı olarak bilgilendirme yapılacaktır.